۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

صلح

گفتگوی هیات حکومت افغانستان با طالبان از طرق ویدیو کنفرانس

Image Description

شورای امنیت ملی می گوید هيات حکومت افغانستان، با حضور نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا و قطر، برای رهایی زندانیان، از طریق ویدیوکنفرانس با طالبان گفتگو کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی، گفته است که گروپ نخست تماس صلح دولت افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان طالبان دیدار کرد. وی گفت که در این دیدار ویدیویی، روی تمامی ابعاد کاهش خشونت در برابر افغانها، مذاکرات مستقیم و آتش بس دایمی و وسیع در کشور بحث صورت گرفت. در همین حال خلیلزاد در صفحه تويتر خود نوشته است که نخستين گفتگوها میان نمایندگان حکومت و طالبان برای رهایی زندانیان را تسهیل کرده و در این نشست، بحث های مهم جدی و مفصل صورت گرفت.نظریات تان را با ما شریک سازید