۱۳۹۹, ۰۳, ۱۷ - تابستان

فرهنگ

کانتیجین – فلمی که پیشگویی بیماری مشابه به ویروس کرونا را کرده است

Image Description

ترس از ویروس کرونا باعث شده است تا هواداران فلم دوباره فلم های که پیرامون قرنطینه و بیماری همه گیر طرح شده اند را تماشا کنند. یکی از آنها فلم آمریکایی بنام کانتیجین است که در سال ۲۰۱۱ به تماشا گذاشته شده بود. این فلم در رابطه به یک بیماری همه گیر با وقایع وحشتناک شبیه به کووید-۱۹ فعلی میباشد، و اکنون در صدر جدول های رسانه های اجتماعی و سرگرمی قرار گرفته است. این مثال همچنین نشان می دهد که چگونه مردم اغلب از داستانهای افسانه یی به عنوان ابزار برای دست یافتن به واقعیت ها استفاده می کنند.نظرتان را با ما شریک سازید