۱۴۰۲, ۰۷, ۰۸ - پاییز

افغانستان

رییس جمهور اشرف غنی میگوید با هیچ کسی رقابت ندارد و از تمامی جوانب میخواهد تا برای ثبات کشور کار کنند

Image Description

رییس جمهور اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان گردید میگوید اختلافات گذشته یک سو گذاشته شود و برای تامین صلح کوشش گردد . به گفته رییس جمهور ، افغانستان توان جذب طالبان را دارد و تیم او به کشور صلح را برمی گرداند. در عین حال هواداران عبدالله عبدالله نامزد دیگر انتخابات با نتایج اعلام شده مخالفت کرده و وی را برنده انتخابات اعلان کرده . از سوی دیگر طالبان مسلح نتایج اعلان شده را خلاف توافق صلح دانسته . پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات رییس جمهور اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعلان و به بار دوم به حیث رییس جمهور اعلام شد وی بعد از چند ساعت به هوادارانش در یک گردهمایی سخن گفت و در مورد چگونگی حکومت آینده به مردم معلومات ارایه کرد. رییس جمهور در ادامه سخنانش گفت که با هیچ کسی رقابت ندارد و از تمامی جوانب میخواهد تا برای ثبات کشور و حکومت با وی شانه دهد . رییس جمهور گفت ، که آوردن صلح به کشور یکی از وظایف اساسی حکومت است ، به گفته وی حکومت و جامعه افغانی این توانایی را دارد تا طالبان مسلح را در خود مدغم سازد . وی گفت جنگ راه حل نیست و طالبان مسلح باید از راه انتخابات به اهداف شان خود را برسانند . و علاوه کرد که وقت آن رسیده تا همه به صلح کار کنند . بعد از رییس جمهور رییس پشین اجراییه حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری عبدالله عبدالله این نتایج را تقلبی دانسته و به گفته وی به اساس رای شفاف و بایومتریک برنده انتخابات است و کامیابی اش را اعلام کرد. طالبان مسلح که همیش از اشتراک در روند انتخابات و مذاکرات با دولت افغان موقف منفی داشته است و وی را رد کرده است، یک بار دیگر اعلان این نتایج را با روحیه موافقتنامه صلح که در نظر است با جانب آمریکا در آینده نزدیک به امضا برسد در تضاد دانسته . انتخابات ریاست جمهوری این دور که به تاریخ ششم میزان انجام شد بعد از چند ماه تاخیر نتایج آن روز گذشته اعلام گردیدنظریات تان را با ما شریک بسازید