۱۴۰۳, ۰۳, ۰۵ - تابستان

افغانستان

رژیم جدید کار در ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی تأیید شد

  • /
  • 2020-05-30
Image Description

در یک جلسه اختصاصی به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با حضور نمایندگان ادارات مرتبط، رژیم کار در ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از هفت صبح تا یک بعد از ظهر در دو نوبت روزهای طاق و جفت تعیین شد. براساس فیصله این جلسه، کارکنان ردیف الف و ب به خاطر ماهیت کاری و صلاحیت های اجرائیوی شان باید هر روز سر کار حاضر شوند. همچنین ادارات مالی و بانکی و صرافی ها از این رژیم کاری مستثنی شدند و هدایت داده شد این ادارات مطابق ضرورت و ماهیت کاری شان، فعالیت های خود را طوری تنظیم نمایند که علاوه بر ارائه خدمات، باید توصیه های وزارت صحت عامه نیز جدا رعایت شود. همچنین در جلسه امروز به دلیل شرایط و نیازهای متفاوت بخش خصوصی، فیصله شد که نمایندگان با صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه، والی کابل، نمایندگان سکتور خصوصی و دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، در یک جلسه مشترک، رژیم کاری سکتور خصوصی را تنظیم و برای تأیید نهایی ارائه کنند. سید محمد انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که این طرزالعمل تنظیم رژیم جدید کاری ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی برای مدت زمان شیوع ویروس کرونا و مبارزه برای جلوگیری از این ویروس می باشد. این طرزالعمل کاری براساس مصوبه شماره (6) مورخ 1/3/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، در وزارت کار و امور اجتماعی ترتیب و تهیه شده است. طرزالعمل یاد شده، پس از بررسی و ارائه نظرات اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داده شد تا آن را مورد اجرا قرار بدهد. در این جلسه همچنین، نمایندگان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف دیدگاه های شان را راجع به چگونگی آمادگی ها برای آغاز درس ها و نیز برگزاری امتحانات کانکور، مطرح کردند. در این خصوص فیصله شد که این موضوع را نمایندگان وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط به ریاست وزارت صحت عامه در یک کمیته مشترک مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات شان را به صورت مکتوب برای تصمیم نهایی ارائه کنند. راجع به برگزاری امتحانات عمومی کانکور نیز به اداره ملی امتحانات، هدایت داده شد تا در این زمینه، آمادگی های لازم را بگیرد. قابل ذکر است که در این جلسه راجع به پرداخت معاشات معلمین حق الزحمه و معلمین مکاتب خصوصی در زمان رخصتی مکاتب به خاطر شیوع کرونا، نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در جلسه امروز، همچنین رئیس اداره هوانوردی ملکی، دستورالعمل از سرگیری پرواز های داخلی و خارجی را در جریان و بعد از ویروس کرونا ارائه کرد. این دستورالعمل نیز پس از بررسی های لازم تأیید شد. در این جلسه تأکید شد که با رعایت معیار های بین المللی در خصوص دستورالعمل های صحی، دولت افغانستان نیز با از سرگیری پروازهای بین المللی میان کشور ها، پرواز های خارجی خود را آغاز نماید. جلسه فیصله کرد که در خصوص آغاز پروازهای داخلی در ولایات کشور، اداره هوانوردی ملکی و وزارت صحت عامه، پس از بررسی شرایط موجود، یک طرح مشخص را برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه کنند.نظریات تان را با ما شریک بسازید