۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

اقتصاد

پروژه های انکشافی در ولایت ننگرهار

Image Description

به ارزش 65 میلیون افغانی تعداد از پروژه های انکشافی در ولایت ننگرهارتکمیل وبه بهره برداری سپرده شدند. مقام های محلی این ولایت میگویندکه این پروژه ها شامل بازسازی جاده ها، آب روها و دیوار های استینادی میشود که هزینه آن از سوی برنامه همبستگی ملی، اداره عملیاتی وکمیته سویدن پرداخت شده استنظرتان را با ما شریک سازید