۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

مقالات

بررسی جامعه شناختی توسعه سیاسی در افغانستان

آنچه که در محور توسعه سیاسی قراردارد، همین مساله تمرکززدایی قدرت و توزیع آن به شکل سازمانیافته درجامعه میباشد، اما وقتی از توزیع قدرت و تصمیم گیری در جامعه سخن میرانیم مراد این نیست که ما این صلاحیت تصمیم گیری را در سطح اراده ی افراد جدا از هم بپاشانیم، چون یکی ازاساسات توسعه نه تنها در توسعه سیاسی بلکه در ابعاد متفاوت، سازمانیافتگی و انسجام این فرایند است. یعنی در توسعه سیاسی وقتی از مشارکت به عنوان الگوی متبلور در توسعه سیاسی یادمیکنیم، مراد اینست که این مشارکت به شکل سازمانیافته تحت میکانیزم خاص صورت گیرد. نه آنچانکه چنان در سطح اراده های متفاوت و بریده از هم باعث نوعی انارشیزم درجامعه گردد. وقتی ازو جود جامعه مدنی و احزاب سیاسی به عنوان زمینه سازان توسعه سیاسی حرف میزنیم مراد همین است که بتواند به گرایشات متفاوت سامان دهد. چون همه سازوکارها در توسعه سیاسی به کار گماشته میشود تابتواند از پراکندگی نظام، آرای متفاوت، ناکار آمدی نظام، تمرکزقدرت، دورماندن شهروندان ازتصامیم عمومی جلوگیری کند، در یک کلام به کارآمدی نظام به منظور ایجاد بهبودی در زندگی سیاسی بیافزاید و ...

دانلود | مشاهده

اسلام در اسارت قدرت

اسلام همواره یکی از عنصر های فعال در زندگی افغانها در طول تاریخ این کشور بوده است. چه آنانکه بر ضد قدرت شاهان مستبد و یا حکومت های استخدام شده در این کشور مبارزه کردند و چه آن شاهانی مستبد که برای مشروعیت فدرت خود اسلام را بحیث یک اسلحه استدلالی بکار بردند. در این میان دو واژه اسلامی که بنیاد های مستحکم بر مبانی اسلامی دارد و اسلام به آن مشروعیت بحشیده، واژه جهاد و شهادت است. این دو واژه ...

دانلود | مشاهده

رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم

يافته ها و نتايج: در مورد رابطة بين سابقة كيفري، تحصيلات و سن با نوع جرم،

دانلود | مشاهده

مقاله برای تست1

این یک مقاله علمی است

دانلود | مشاهده

مقاله برای تست

این یک مقاله برای تست است

دانلود | مشاهده