۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

افغانستان

زلزله صدا داری با قدرت 4.6 ریشتر یا مگنیتود شهریان کابل را به وحشت انداخت

  • /
  • 2020-07-07
Image Description

دیروز دو شنبه 16 سرطان زلزله صدا داری با قدرت 4.6 ریشتر یا مگنیتود شهریان کابل را به وحشت انداخت که مرکزش پغمان بود. زلزله پغمان و خطرات آن: در شهر کابل با جمیعت شاید 6 ملیون و نبود هیچ نوع باخبری و تدابیر پیشگیری یکی از زلزله های مدهش کابل که مرکزش پغمان بود به تاریخ 5 جولای 1505 در زمان بابر بود که در بابرنامه تذکر داده شده است در خاطره ها زنده کرد. از مدت تقریبا دو سال به این طرف محراق زلزله های کابل تغیر کرده است مثلا در دو سه سال اخیر محراق یا هپیسنتر پل علم لوگر و هزر بود. که یک تحول و هوشدار هم تلقی شده میتواند . چندی قبل هم دو زلزله به فاصله نیم ساعت محراق آن پغمان بود و دیروز هم پغمان بود، این تحول گواهی فعال شدن دوباره را میدهد. به خاطریکه محراق پایین شهر است یعنی پغمان، قدرت زلزله ضایع نمی شود و بالای ساختمان ها و حیات مردم مستقیم اثر نا گوار دارد؛ زلزله دریکی از شهرهای چین که محراق پایین شهر بود و در مدت دو سه دقیقه 840.000 نفر جان داد و چنان مردم وحشت زده شدند که مجال کمک کردن به زخمی ها را نداشتند . در این نوشته از سه یا چهار موج مختصر زلزله را شرح میدهیم که عبارتند از: موج P – این موج فقط صدایی است که سرعت در حدود 13 کیلومتر برثانیه را دارد و اولین موجی است که به زلزله سنح می رسد . اگر محراق دور باشد به مشکل انسان ها می شنوند . اما حیوانات، پرنده ها و حیوانات بحری درک می کنند و به طپش و ترس می افتند ماهی های بزرگ روی بحر بالا می شوند تا در امان بمانند. بعضی مردم ما صدای شبه گُر را می شنوند و گمان میکنند گذر بود موج P از هرنوع موانع می گذرد مخازن آب، نفت، گاز، جلاتین و هوا و غیره. چرا صدا زلزله را شهریان کابل شنیدند دو علت عمده دارد؛ اول عمق محراق کم بود یعنی 5 مایل یا 8.2 کیلو متر، دوم محراق پایین شهر واقع بود زود صدا از طریق هوا به گوش ها رسید اما موج P تخریب ندارد. موج S این موج مخرب وخطر ناک است سرعت آن نیم یا کمتر از موج P است . موج سطحی که دو نوع است و بنام مخترعین آن یاد می شود ، موج Love و Relight که به تقویه موج اس سرک ها و ذخیرهای آب را تخریب می کند و بعضا بحر را به گردش می آورد. خطراتی که زلزله پغمان کابل را آسیب خواهد داد: شکست احتمالی بند قرغه اگر آب زیاد باشد که باید مسولین همه وقت آنرا کنترول کنند وهمچنان بلند منزل های چوکاتی یا فریم غیر معیاری بلند تر از 5 منزل را اسیب فراوان خواهد داد که مسول درجه اول آن شاروالی کابل است. برعلاوه احتمال آتش سوزی مارکیت ها به اثر شارتی برق و شکستن نل های آبرسانی یا اسیب دیدن برق شهری، شاید تخریب پل ها و سرک ها و غیره دور از امکان نیست. انجنیر صدیق قیامنظریات تان را با ما شریک بسازید