۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

تازه ترین خیرها

امریکاتوزیع واکسین کرونا به کشورهای نادار راماه آینده آغاز می کند

Image Description

ایالات متحده ماه آینده روند اهدای ۵۰۰ میلیون دوزواکسین به کشورهای نادار جهان را آغاز می کند. سخنگوی کاخ سفید می گوید که هرگاه سازمان جهانی بهداشت بخواهد تا واشنگتن به کشورهای نادار جهان ازطریق این سازمان دوزهای بیشتر واکسین فراهم سازد ، پاسخ مثبت دریافت خواهد کرد. پس از آن که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کشورهاری ثرومند جهان همانند ایالات متحده باید دوزهای بیشتر ازواکسین کرونا را در اختیار این سازمان برای فراهم سازی به کشورهای نادارجهان قرار دهداکنون کاخ سفید به این خواست پاسخ مثبت می هد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «ما همین دیروز اعلام کردیم که به مرحله مهمی از بیش از ۱۱۰ میلیون واکسن اهدا شده به جهان رسیدیم. این بیشتر از هر کشور دیگری است که تاکنون کمک کردهاند. ما همچنین روشن کردیم که این آغاز است و ما همچنین به اهدا پنصد میلیون دوز فایر که خریداری کرده ایم.» سخنگوی کاخ سفید افزود: «ما در سطح جهانی اقدام کرده ایم - بسیار بیشتر از هر کشوری در سراسر جهان. ما از جامعه جهانی می خواهیم که قدم بردارد. ما شاهد اقدامی در گروه جی هفت بودیم. باید تعهدات کشورهای دیگر را ببینیم.» سازمان جهانی بهداشت به کشورهای نادار همانند افغانستان وبیشتر کشورهای افریقایی که توان خریداری دوز های واکسین کرونا را ندارند ازطریق برنامه کوواکس واکسین فراهم می سازد.نظریات تان را با ما شریک بسازید