۱۴۰۳, ۰۴, ۰۱ - تابستان

صلح

دیدار وزير امور خارجۀ امريکا و معاون گروه طالبان در قطر

Image Description

وزير امور خارجۀ امريکا و معاون گروه طالبان در قطر روى تفاهمنامۀ امضا شده و رهايى زندانيان صحبت کردند. سهيل شاهين سخنگوى گروه طالبان در قطر در صفحۀ تويتر خود نوشته است که مايک پمپيو شام ديروز در قطر با ملا برادر به تفصيل صحبت کرده است. وى گفته است که در اين ديدار روى پيشرفت ها پس از امضاى تفاهمنامه، تطبيق اين سند و رهايى زندانيان بحث و تبادل نظر کردند. تفاهم نامه ميان ايالات متحدۀ امريکا و طالبان در دهم ماه حوت سال ١٣٩٨ در قطر به امضا رسيد که بربنياد آن در ١٣٥ روز آينده، سربازان امريکايى کاهش مى يافت، پنج هزار زندانى طالب ويکهزارزندانى حکومت افغانستان رها مى شدند و مذاکرات بين الاافغانى نيزآغاز مى گرديد.نظریات تان را با ما شریک سازید